APL – profil 1

I denna uppdragslista för APL har vi samlat uppdrag inom tema-områdena Marknadsföring samt Arbetsmiljö och Säkerhet. Total tid att avsätta för genomförande av dessa uppdrag är ca 30 arbetsdagar.

Tema: Marknadsföring

Område: Affärsidé

Kompetens: Kommunikation, Utveckling

Läs mer

Introduktion och Mål

Affärsidén beskriver vilka som är butikens/företagets kunder, vilket behov som ska tillgodoses hos kunden, vilka produkter och vilka resurser som behövs. Butiksprofilen handlar om hur kunderna uppfattar butiken, exempelvis lågpris, exklusivitet, specialist etc

När du genomfört uppdraget kommer du att känna till affärsidén och hur butiken/företaget vill bli uppfattad av kunderna.

Agera

 1. Ta reda på butikens/företagets affärsidé.
 2. Gör en kartläggning av hur butiken/företaget kommunicerar sin profil i olika kanaler. Vad är budskapet och i vilka medier?

Reflektera

Fundera över hur du tror kunderna uppfattar butiksprofilen överensstämmer den med affärsidén? Vad tycker du om mixen av medier som används för att kommunicera med kunderna? Är det några mediekanaler som saknas? Vilka borde butiken/företaget synas i?

Lära

Dokumentera och presentera ditt arbete om butikens kommunikation kring butiksprofilen via medier, på det sätt som du kommit överens med din lärare.

Resurser

Räkna med att avsätta två arbetsdagar till detta uppdrag.

Tema: Marknadsföring

Område: Marknadsundersökning

Kompetens: Kommunikation, Utveckling

Läs mer

Introduktion och Mål

Butiksprofilen handlar om hur kunderna uppfattar butiken, exempelvis lågpris, exklusivitet, specialist etc. Om kunderna verkligen uppfattar profilen så som butiken/företaget vill kan du ta reda på genom att göra en marknadsundersökning bland kunderna

När du genomfört uppdraget kommer du att ha tränat färdigheten i att planera, genomföra och tolka en marknadsundersökning. Utifrån resultatet känner du också till hur kunderna uppfattar butiksprofilen.

Agera

 1. Förankra idén om marknadsundersökningen hos din handledare.
 2. Utforma ett intervjuformulär, en frågeguide. Syftet med intervjuerna är att undersöka hur kunderna uppfattar butikens profil.
 3. Testa frågorna på din handledare och bestäm platsen för intervjuerna.
 4. Genomför intervjuer med 100 kunder.
 5. Sammanställ resultatet av undersökningen

Reflektera

Fundera över hur resultatet överensstämmer med butiken/företagets vilja att uppfattas? Hur upplevde du kontakten med kunderna när du ställde frågorna?

Lära

Dokumentera och presentera resultatet av marknadsundersökningen, på det sätt som du kommit överens med din lärare.

Resurser

Räkna med att avsätta sex arbetsdagar till detta uppdrag.

Tema: Marknadsföring

Område: Exponering

Kompetens: Kommunikation, Utveckling

Läs mer

Introduktion och Mål

Visual merchandising kan översättas med ”försäljning genom synintryck”. Visual merchandising handlar om skyltning i skyltfönster, säljmiljön och varuexponeringen i butiken.

När du genomfört uppdraget kommer du att ha tränat dina färdigheter i att planera och genomföra en säljande exponering.

Agera

 1. Förankra med din handledare att du kan delta i arbetet med att exponera säljande utifrån de kampanjer som är på gång.
 2. Följ manualer, layouter eller skisser över hur exponeringar ska se ut både i butiken och på andra ytor.
 3. Genomför exponeringen.

Reflektera

Fundera över hur väl säljkampanjen följdes upp i exponeringen. Ökade försäljningen tack vare skyltningen? Fanns annat säljstödsmaterial än exponeringen i butiken.

Lära

Dokumentera och presentera resultatet av exponeringen, på det sätt som du kommit överens med din lärare.

Resurser

Räkna med att avsätta två arbetsdagar till detta uppdrag.

Tema: Marknadsföring

Område: Marknadsplanering

Kompetens: Kommunikation, Utveckling

Läs mer

Introduktion och Mål

I det här uppdraget kommer du att arbeta med hur din butik/företag är positionerad på marknaden och vilka utvecklingsmöjligheter som finns för att stärka positionen ytterligare. När du genomfört uppdraget kommer du att veta hur butiken/företaget kan analysera sin position på marknaden och med detta som underlag utveckla affärerna.

Agera

 1. Intervjua din handledare, förbered och ställ frågor kring vilka konkurrenter som butiken/företaget har och inom vilka områden konkurrensen finns, exempelvis pris, bredd/djup i sortimentet.
 2. Utifrån det du tagit reda på om konkurrenterna, ritar du upp ett positioneringsdiagram med två faktorer som du tror har betydelse för kundens val av butik/företag. Placera in din butik/företag bland konkurrenterna. (Ev förklarande skiss på positionsdiagram?)
 3. Sammanfatta ditt resultat av butikens position på marknaden

Reflektera

Vilka slutsatser drar du utifrån positionsdiagrammet? Finns det anledning att butiken/företaget tänker om för att hitta en position som är mindre konkurrensutsatt?

Lära

Dokumentera och presentera resultat och slutsatser av positionering på marknaden i det format som du kommit överens om med din handledare/lärare.

Resurser

Räkna med att avsätta 4 dagar till detta uppdrag.

Tema: Marknadsföring

Område: Digitala medier

Kompetens: Kommunikation, Utveckling

Läs mer

Introduktion och Mål

Butiken/företaget bör besluta var marknadskommunikationen i huvudsak ska ske. Med hjälp av sociala medier är det enkelt och billigt att få till samverkan mellan medierna.

När du genomfört uppdraget kommer du att ha kunskaper i butikens/företagets digitala kommunikation och e-handel.

Agera

 1. Fråga din handledare eller någon annan i företaget som arbetar med de digitala medierna och eventuell e-handel om du kan hjälpa till med uppdateringar på webben, e-handeln och kommunikation i sociala medier.
 2. Delta i arbetet med e-handeln, i processen från att produkter läggs upp på webben till hur logistiken fungerar från order till att produkten skickas till kund.

Reflektera

Fundera över vilka av de sociala medierna som är mest frekventa hos butiken/företaget. Är det någon funktion inom den digitala marknadsföringen som du vill utveckla?

Lära

Dokumentera och presentera resultatet av ditt arbete, på det sätt som du kommit överens med din lärare.

Resurser

Räkna med att avsätta fem arbetsdagar till detta uppdrag.

Tema: Arbetsmiljö och säkerhet

Område: Säkerhet

Kompetens: Hållbarhet, Kommunikation

Läs mer

Introduktion och Mål

Säkerheten skall alltid vara i främsta rummet på en arbetsplats. I detta uppdrag skall du arbeta med Säker i butik och att kommunicera säkerhet. Efter detta uppdrag kommer du ha god kunskap i butikssäkerhet och ökat din presentationstekniska förmåga.

Agera

Samtala med din handledare/butikschef om du kan få göra en kortare presentation på ett personalmöte. Genomför webbutbildningen ”Säker i butik”. Gör en kort presentation av denna och presentera vid ett personalmöte.

Reflektera

Hur bra är ni i butiken på att följa det säkerhetstänk som finns i Säker i butik. Reflektera kring hur det gick att presentera utbildningen Säker i butik. Vad var lätt, svårt. Nådde du fram med budskapet. Vilka reaktioner fick du.

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din handledare/lärare.

Resurser

Räkna med att avsätta tre dagar till detta uppdrag.

Säker i butik

Tema: Arbetsmiljö och säkerhet

Område: Säkerhet

Kompetens: Hållbarhet, Kommunikation

Läs mer

Introduktion och Mål

En del varor som köps in till butiken hamnar aldrig hos kunderna utan försvinner på vägen. Det kallas svinn. Svinnet kan ha flera orsaker och är därför svårt att upptäcka och förhindra. I det här uppdraget kommer du arbeta med att kartlägga svinnet i din butik. Efter genomfört uppdrag kommer du ha koll på vad svinn är och hur man kan försöka hindra det.

Agera

Ta reda på vilka typer av svinn som kan förekomma i en butik. Intervjua din handledare eller annan lämplig person i butiken kring hur de ser på svinn och hur man arbetar för att förhindra detta. Dokumentera och föreslå eventuella förbättringar i detta arbete.

Reflektera

Vilken betydelse får ett stort svinn på: Butiken, ledarskapet och samarbetet/kamratskapen.

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din handledare/lärare.

Resurser

Räkna med att avsätta två dagar till detta uppdrag.

Säker i butik

Tema: Arbetsmiljö och säkerhet

Område: Arbetsmiljö

Kompetens: Hållbarhet

Läs mer

Introduktion och Mål

Miljöfrågorna blir allt viktigare inom handeln. Att vara medmedveten och arbetar aktivt med återvinning och ett kretsloppstänkande är mer eller mindre självklart idag. I det här uppdraget kommer du se på din butik/företag utifrån ett kretsloppstänkande. När du genomfört uppdraget har du djup kunskap i dessa frågor.

Agera

Gå igenom de policys som butiken har för miljöarbetet. Inventera hur det ser ut i praktiken och upprätta ett dokument med styrkor och brister i det praktiska miljöarbetet.

Reflektera

Finns det vissa områden inom miljöarbetet som det är svårare att klara än andra? Om det är så, varför.

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din handledare/lärare.

Tema: Arbetsmiljö och säkerhet

Område: Säkerhet

Kompetens: Hållbarhet, Organisation

Läs mer

Introduktion och Mål

Alla företag vill minimera risken för rån. Det gäller naturligtvis för butiker också. I det här uppdraget kommer du ta reda på hur ni arbetar med att förebygga rån. Efter genomfört uppdrag kommer du ha koll på ert förebyggande arbete mot rån och rutiner vid rånsituationer.

Agera

 1. Ta reda på vilka åtgärder som finns för att minimera rånrisken för en butik. Jämför med hur det är i din butik. Vilka åtgärder har ni och finns det andra som du tror skulle vara bra att använda sig av.
 2. Intervjua din handledare och den facklige representanten ring rutiner för hur man som anställd/elev skall agera vid en rånsituation.

Reflektera

Är det förebyggande arbetet tillräckligt att för att alla anställda skall känna sig trygga i sitt arbete. Finns det ytterligare saker man kan göra för att öka tryggheten i butiken/företaget.

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din handledare/lärare.

Resurser

Räkna med att avsätta två dagar till detta uppdrag.

Skydd mot rån i handeln

Tema: Arbetsmiljö och säkerhet

Område: Arbetsmiljö

Kompetens: Hållbarhet, Organisation

Läs mer

Introduktion och Mål

Att arbeta på ett ergonomiskt säkert sätt är viktigt. I många butiker handskas man med både tunga och skrymmande saker som kartonger med varor, kylskåp etc. För både individen och företaget är det angeläget att lyft och förflyttning av saker sker på ett tryggt sätt. I detta uppdrag inventerar du det ergonomiska förhållandena i butiken och hur man arbetar för att förebygga olyckor och skador. Efter detta uppdrag kommer du ha god kunskap i de ergonomiska arbetet i er butik.

Agera

Prata med din handledare/butikschef om du kan få göra en kortare presentation på ett personalmöte. Genomför webutbildningen ”Säker i butik”. Gör en kort presentation av denna och presentera vid ett personalmöte.

Reflektera

Hur bra är ni i butiken på att följa det säkerhetstänk som finns i Säker i butik. Reflektera kring hur det gick att presentera utbildningen Säker i butik. Vad var lätt, svårt. Nådde du fram med budskapet. Vilka reaktioner fick du.

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din handledare/lärare.