LIA – profil 1

I denna uppdragslista på LIA-nivå har vi samlat uppdrag inom tema-områdena Affärsutveckling samt Lager och Logistik. Total tid att avsätta för genomförande av dessa uppdrag är ca 10 arbetsveckor.

Tema: Lager och logistik

Område: Lager

Kompetens: Hållbarhet, Organisation

Läs mer

Introduktion och Mål

I det här uppdraget kommer du arbeta med lageromsättningen i butiken. När du genomfört uppdraget kommer du ha kunskap om lageromsättningen och hur man kan arbeta praktiskt med att effektivisera sin lageromsättning.

Agera

 1. Ta reda på vad lageromsättning innebär och hur ni arbetar med denna. Gå nu in och analysera olika varugruppers lageromsättning och räkna på hur mycket butiken skulle tjäna på att öka lageromsättningshastigheten med 25 %.
 2. Du har nu koll på lageromsättningen i er butik och konsekvenserna med att öka den. Gör nu ett förslag till strategi för er lageromsättning.

Belys följande parametrar:

 • Hur ser den tidigare efterfrågan och variationen ut?
 • Vad är vår leverantörers ledtid och variationer inom denna?
 • Är försörjningskedjan designad för att stötta aktiviteterna i vår verksamhet?
 • Hur samspelt är tillverkarens kapacitet med kundernas köpmönster?
 • Använder vi den mest kostnadseffektiva logistiken för upphandling och leverans?
 • Vilka är de mest gynnsamma servicenivåerna för vår verksamhet?

Reflektera

Reflektera över konsekvenserna för den ökade lageromsättningen för parametrarna, inköp, transport, lönsamhet och kundservice. Jämför och reflektera över skillnader i din och företagets strategi. Dokumentera dina reflektioner.

Lära

Dokumentera och presentera det på det sätt som du kommit överens om med din handledare.

Resurser

Räkna med att avsätta 10 arbetsdagar till detta uppdrag.

Tema: Affärsutveckling

Område: Affärsplan

Kompetens: Organisation, Utveckling

Läs mer

Introduktion och Mål

I det här uppdraget kommer du att arbeta med affärsplanering för din butik/företag. Affärsplanen ger en överblick över butikens/företagets nuläge och vilka strategier som sedan mynnar ut i mål och praktiska aktivitetsplaner. När du genomfört detta uppdrag kommer du att kunna arbeta fram en affärsplan som är ett styrdokument för de mål och strategier som företaget har. Med hjälp av affärsplanen kan företaget kommunicera både vision och affärsidé till sin omgivning.

Agera

 1. Intervjua en person i ledande befattning i din butik/företag och ta reda på vilken affärsidé och vision som finns idag. Ta reda på om det finns en affärsplan där mål och strategier beskrivs. Behöver affärsplanen uppdateras? Använd din handledare som bollplank och diskussionspartner under arbetet med affärsplanen.
 2. Gör en nulägesanalys, ta reda på hur läget för butiken ser ut idag med hjälp av en SWOT-analys som beskriver vilka möjligheter och hot som finns i omvärlden samt vilka styrkor och svagheter som finns i den egna butiken/företaget.
 3. I nulägesanalysen tar du också reda på och beskriver vilken kundgruppen är, vilka som är de närmaste konkurrenterna samt sortiment och prisnivå. Ta också reda på om det finns redan gjorda branschundersökningar kring kunders beteende och attityder. Förslagsvis gör du en fältundersökning som underlag till en konkurrentanalys av de närmaste konkurrenterna.
 4. Efter att du analyserat konkurrenterna sammanfattar du detta i ett positioneringsdiagram där du också lägger in din butik/företag.
 5. Nu har du kommit så långt i din affärsplanering att det är dags att sätta upp ekonomiska och kvalitativa mål. Dela upp i huvudmål och delmål både kortsiktiga och långsiktiga

Reflektera

Hur och när ska affärsplanen utvärderas? Vilken var den största utmaningen i arbetet med affärsplanen. Hur nöjd är du med din arbetsinsats?

Lära

Dokumentera och presentera resultatet av framtagandet av affärsplanen i det format som du kommit överens om med din handledare/lärare.

Resurser

Räkna med att avsätta fem arbetsveckor till detta uppdrag.

Tema: Affärsutveckling

Område: Investeringsanalys

Kompetens: Organisation, Utveckling

Läs mer

Introduktion och Mål

I det här uppdraget kommer du att arbeta med att planera och kalkylera inför en investering som butiken/företaget står inför. När du genomfört detta uppdrag har du kunskap och viss färdighet i att kalkylera inför investeringar som kan handla om ny lokal, teknisk utrustning, inredning etc.

Agera

 1. Intervjua din handledare eller någon i ledande befattning i butiken/företaget om de står inför någon större investering under den närmaste framtiden.
 2. Ta reda på bakgrund till resursbehovet, exempelvis en större lokal.
 3. Gör en kalkyl över kostnaderna för den nya investeringen.
 4. Gör en analys över om och när investeringen blir lönsam för butiken/företaget.
 5. Ta fram en plan över hur investeringen ska finansieras.

Reflektera

Fundera över processen och tiden som det tar innan butiken/företaget kan genomföra en större investering? Vilka olika typer av möjligheter till finansiering finns?

Lära

Dokumentera och presentera resultatet i det format som du kommit överens om med din handledare/lärare.

Resurser

Räkna med att avsätta två arbetsveckor till detta uppdrag.

Tema: Affärsutveckling

Område: Butiksetablering

Kompetens: Kommunikation, Utveckling

Läs mer

Introduktion och Mål

I det här uppdraget kommer du att arbeta med val av butiksläge och information till kunderna om butikens plats och tillgänglighet. När du genomfört uppdraget kommer du att ha förståelse för vad det innebär att arbeta med etablering och hitta rätt affärslägen. Du kommer också att kunna informera om butikens tillgänglighet.

Agera

 1. Undersök hur det kommer sig att din butik/företag finns på just den här platsen? Ställ frågor till handledaren kring hur etableringsprocessen gick till? Vilka lagar och regler måste man ta hänsyn till vid butiksetablering?
 2. Producera en kundinformation om butiksläget som handlar om tillgänglighet. Det kan handla om tillfartsvägar, p-platser, offentliga kommunikationer, öppettider, kundservice etc. Informationen ska vara tillgänglig och anpassad oavsett var kunder söker efter information om butiken/företaget.

Reflektera

Fundera över vilka för- och nackdelarna är med att butiken/företaget ligger här. Hur skulle du vilja utveckla handelsområdet i närheten av butiken/företaget? Finns det andra platser i närområdet som skulle passa att etablera butiken/företaget på?

Lära

Dokumentera och presentera i det format som du kommit överens om med din handledare/lärare.

Resurser

Räkna med att avsätta tre arbetsdagar till detta uppdrag.