Prao – profil 1

I denna uppdragslista på PRAO-nivå har vi samlat uppdrag inom temaområdena Marknadsföring, Kundservice och Försäljning. Total tid att avsätta till uppdragen är 2 veckor.

Tema: Kundservice

Kompetens: Kommunikation, Service

Läs mer

Introduktion och Mål

I det här uppdraget kommer du att arbeta med vad det innebär att i mötet med en kund ta första kontakten. När du genomfört detta uppdrag kommer du att veta hur det känns att vara den som tar initiativ till första kundkontakten i butiken/företaget.

Agera

Ta själv initiativ till första kontakten med kunder. Förbered dig med några fraser som lämpar sig att inleda ett kundsamtal med i din praobutik/företag.

Reflektera

Fundera över på vilka olika sätt som det är lämpligt att ta första kontakten med kunder. Hur kändes det att ta initiativ till kundkontakten?

Lära

Samtala med din handledare om hur du upplevde att ta första kontakten med kunderna. Dokumentera och presentera din första kontakt med kunder på det sätt som du kommit överens med din lärare.

Resurser

Räkna med att avsätta två praodagar till detta uppdrag.

Tema: Marknadsföring

Område: Exponering

Kompetens: Försäljning, Kommunikation

Läs mer

Introduktion och Mål

Exponering är till för att fånga kundens uppmärksamhet och intresse. Med exponering menas allt som butiken gör för att visa upp sina varor och tjänster.

När du genomfört uppdraget kommer du att veta hur ditt praoföretag arbetar med exponering.

Agera

  1. Fråga din handledare om du kan få vara med och arbeta med exponering/skyltning i butiken eller i skyltfönster.
  2. Ta reda på om den som arbetar med exponering i butiken använder några speciella fackuttryck. Lär dig exempelvis vad som menas med blickfång, gruppering, planogram eller fokuspunkt. Du kan säkert hitta ännu fler ”nya” exponeringsord

Reflektera

Vilken typ av exponering var du med och gjorde? Vilken nytta är tanken att exponeringen ska leda till?

Lära

Dokumentera och presentera ditt arbete med exponering på det sätt som du kommit överens med din lärare.

Resurser

Räkna med att avsätta en praodag till detta uppdrag.

Tema: Kundservice

Kompetens: Kommunikation, Service

Läs mer

Introduktion och Mål

I det här uppdraget kommer du arbeta med vad butiken/företaget menar med kundservice och vad det innebär. När du genomfört detta uppdrag kommer du att ha förståelse för vad kundservice innebär i butiken/företaget.

Agera

  1. Ställ frågor till din handledare om vilka regler som finns i butiken/företaget kring hur man som anställd agerar för att ge god service till kunderna.
  2. Observera sedan hur de anställda agerar när de första gången tar kontakt med en kund.

Reflektera

Fundera över om kundservicen motsvarade de regler som din handledare berättade om? Om du fick ge ett tips till butiken/företaget, hur skulle agerandet vid första kundmötet kunna bli ännu bättre?

Lära

Dokumentera vilka serviceregler som gäller i butiken/företaget och presentera dina egna observationer på det sätt som du kommit överens med din lärare/handledare.

Resurser

Räkna med att avsätta två praodagar till detta uppdrag.

Tema: Kundservice

Kompetens: Kommunikation, Service

Läs mer

Introduktion och Mål

I det här uppdraget kommer du att ta reda på hur butiken/företaget får sina kunder att komma tillbaka och handla. När du genomfört uppdraget har du fått kunskap om vad som är viktigt för att få trogna kunder.

Agera

  1. Intervjua din handledare och fråga vilket som är det bästa sättet att få kunden att komma tillbaka och handla igen.
  2. Lyssna på de anställda hur deras samtal med kunderna går till.

Reflektera

Vilka sätt tycker du är framgångsrika för att få kunder att välja samma butik/företag igen?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens med din lärare/handledare.

Resurser

Räkna med att avsätta en praodag till detta uppdrag.

Tema: Försäljning

Område: Kundmöte

Kompetens: Försäljning, Samarbete

Läs mer

Introduktion och Mål

För att lyckas som butikssäljare måste man få kontakt med sina kunder. Ett bra sätt för detta är att hälsa när kunden kommer in i butiken. I det här uppdrag

För att lyckas som butikssäljare måste man få kontakt med sina kunder. Ett bra sätt för detta är att hälsa när kunden kommer in i butiken. I det här uppdraget skall du få öva på att hälsa på kunderna. När du genomfört uppdraget kommer du känna dig säkrare i att möta kunder.

et skall du få öva på att hälsa på kunderna. När du genomfört uppdraget kommer du känna dig säkrare i att möta kunder.

Agera

Försök att under de kommande två dagarna vara den i butiken som först säger hej och söker ögonkontakt med de kunder som kommer in.

Reflektera

Reflektera kring hur det kändes för dig att hälsa och vilka reaktioner du fick från kunderna.

Lära

Dra slutsatser av dina reflektioner och redovisa för din handledare/lärare i den form ni kommit överens om.

Resurser

Räkna med att avsätta två praodagar till detta uppdrag.

Tema: Marknadsföring

Område: Affärsidé

Kompetens: Kommunikation, Utveckling

Läs mer

Introduktion och Mål

Affärsidén är butikens/företagets grund som marknadsföringen utgår från. Affärsidén beskriver vilka som är butikens/företagets kunder, vilket behov som ska tillgodoses hos kunden, vilka produkter och vilka resurser som behövs.

När du genomfört uppdraget kommer du att känna till ditt praoföretags verksamhet och deras affärsidé.

Agera

  1. Förbered frågor som du ställer till din handledare om vilken affärsidé butiken/företaget har.
  2. Ta reda på vilken kundgrupp butiken vänder sig till, vilket behov hos kunden som butiken ska tillfredsställa och med vilka produkter.

Reflektera

Fundera över vad som behövs för att butiken ska kunna leva upp till sin affärsidé?

Lära

Dokumentera och presentera ditt arbete om butikens affärsidé på det sätt som du kommit överens med din lärare.

Resurser

Räkna med att avsätta en praodag till detta uppdrag.