Hem / Lärande i handeln / Handledarstöd / Avsnitt 4 – Att lära i butik

Avsnitt 4 – Att lära i butik

Praktisk pedagogik

I skolans värld är det vanligast att först läsa om något och sedan se hur det fungerar i verkligheten. Många av oss lär dock väl så bra av dra slutsatser som baseras på erfarenheter från praktiska situationer. Agera, reflektera och lära, är tre faser i denna praktiskt orienterade lärprocess.

Agera

Genom att först agera själv eller studera andras agerande i verkliga arbetssituationer skapas ett underlag för lärandet.

Reflektera

Genom att reflektera över agerandet och utforska vad det var som hände skapas en förståelse för hur det fungerar. Ofta är det en stor fördel att reflektera tillsammans med andra eftersom det ger möjlighet att se agerandet från olika perspektiv.

Lära

När den studerande får formulerar sina nyvunna kunskaper med egna ord och överför detta till nya situationer i det dagliga arbetet sker själva lärandet. Oftast är det helt nya kunskaper som lärs in, men ibland är det saker som den studerande redan kunde (tyst kunskap) som omvandlas till medveten kunskap.

Handeln är en praktisk bransch och när den studerande ska lära i arbetet, passar detta förhållningssätt bra. Som handledare låter du den studerande prova olika arbetsmoment. Därefter tar ni en stund för att diskuterar hur arbetsuppgiften genomfördes och hur resultatet blev. Den studerande får då chans att diskutera och reflektera över sitt arbete. Diskussionerna ger den studerande en möjlighet att sätta egna ord på det hon eller han lärt sig.

Handledarens förhållningssätt

I ditt arbete med att stödja den studerande i sitt lärande kan det vara bra att använda följande förhållningssätt:

Feedback och feedforward

Det är viktigt att du som handledare ger de studerande feedback på hur de agerar i butiken. Feedbacken ska gärna ske i nära anslutning till den situation du kommenterar. Lika viktigt är det att ge feedforward, som handlar om hur den studerande kan agera i liknande situationer i framtiden.

Samtal

Strukturerade möten och vardagliga samtal är navet i handledarskapet. Samtal dig ger möjlighet att följa upp och planera tillsammans med den studerande på ett effektivt sätt.

Coaching

Coaching går ut på att du som handledare ska hjälpa den studerande finna sina egna svar. Du bidrar genom att lyssna, ställa frågor, uppmuntra och summera. Genom att du använder ett coachande förhållningssätt, tränas den studerande i att tänka själv, reflektera och ta många steg mot att bli en professionell medarbetare.

Trepartssamtal

Utöver att det är viktigt att du, som handledare samtalar och följer upp med den studerande, är det också viktigt att ni med jämna mellanrum har trepartssamtal där också ansvarig lärare från utbildningen deltar. Syftet med dessa samtal är att ni ska kunna stämma av att det som sker på arbetsplatsen stämmer med de mål som finns för utbildningen. Om ni låter den studerande leda trepartssamtalen, kommer du och den ansvarige läraren få en bra bild av vad den studerande har lärt sig under sin tid på arbetsplatsen.

Som underlag för två- och trepartssamtal har Handelsrådet tagit fram en uppdragsbank och en digital APL-loggbok.

APL-loggboken

Detta handledarstöd är en del av Handelsrådets samverkansstöd. I samverkansstödet finns också en webbaserad APL-loggbok som kan användas för att följa upp den studerandes lärande på arbetsplatsen. Med hjälp APL-loggboken kan du, som handledare, och ansvarig lärare följa den studerandes utveckling vecka för vecka.

Avslutningssamtalet

När den studerande närmar sig slutet av sin tid på arbetsplatsen är det dags för dig som handledare att samtala med den studerande om yrkeskompetens, anställningsbarhet och fortsatt karriär inom handeln.

Under sin tid på arbetsplatsen har den studerande tränat, fått färdigheter inom yrket och utvecklat många kompetenser. Förhoppningsvis har hon/han blivit medveten om sin kompetens och kan beskriva vilka av branschkompetenser som har utvecklats under tiden på arbetsplatsen.

  1. Förbereda avslutet genom att boka in ett möte för genomgång av den studerandes tid på arbetsplatsen.
  2. Låt den studerande summera vad hon/han haft för uppgifter under sin tid på arbetsplatsen.
  3. Diskutera vad hon/han har lärt sig inom respektive kompetens.
  4. Avrunda med att diskutera anställningsbarhet och fortsatt karriär inom handeln. Många arbetsgivare i handeln ger uttryck för att de vill att medarbetare ska stanna kvar i branschen. Som handledare kan du diskutera vad som krävs för att din studerande ska vilja stanna inom handeln.

Utvärdering av tiden på arbetsplatsen

Under den tid den studerande har varit på arbetsplatsen, har hon/han fått återkoppling på hur arbetsuppgifterna skötts. Om inte förr så är det nu dags att den studerande får möjlighet att utvärdera hur hon/han tycker att du fungerat som handledare. Vad har varit bra? Vad kan utvecklas till nästa gång arbetsplatsen tar emot en studerande? Osv.

Övriga avsnitt

Filmer i avsnittet

Feed back och feed forward

Samtalet

Coaching

APL-loggboken

Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se